Tạp chí Interestmpresas Seguridad. Số 1195/2015


Ở trang 72 có cuộc phỏng vấn Oriol Tinoco, giám đốc kỹ thuật của Worktocloud.

Phỏng vấn eShow.com