Chọn gói Worktocloud Office

Miễn phí

0 € / bởi 10 người dùng trong 5 ngày

Kiểm tra kế hoạch

  • 10 người dùng Miễn phí
  • Báo cáo điện tử trực tuyến
  • Nhật ký hoạt động
  • Vị trí địa lý cho việc đi công tác
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí

Vàng

10 € / Mỗi tháng cho mỗi người dùng

Kế hoạch nâng cao

  • Báo cáo tùy chọn
  • Ảnh chụp màn hình ngẫu nhiên với tần số có thể điều chỉnh
  • Thông báo vắng mặt, trì hoãn và các sự kiện
  • Mọi ưu đãi của Plan Premium bao gồm
  • Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 24/7
Xem các Kế hoạch Bảo mật của WTC