"

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của trang web company.worktocloud.com, development.worktocloud.es, www.worktocloud.com và www.worktocloud.cat (sau đây gọi là "THE SITE"), giả sử là sự chấp nhận hoàn toàn và hoàn toàn trong số các điều kiện do người dùng đặt ra ở đây (sau đây gọi là "NGƯỜI DÙNG"), bất kể loại nào (người quản lý hoặc nhân viên) và chịu trách nhiệm về vi phạm đó. Phản ứng theo luật thích hợp đối với việc vi phạm hoặc lạm dụng cùng một hoặc luật hiện hành của bất kỳ lĩnh vực và địa điểm nào, phản hồi với bên thứ ba và cả chủ sở hữu hợp pháp của miền Web này về những thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào mà việc lạm dụng NGƯỜI DÙNG mà nó có thể gây ra gây ra chúng. Với những điều trên, các điều kiện của trang web nói trên được thiết lập dựa trên các thông số:


MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Mục đích chính của SITE là cung cấp một công cụ nhằm hỗ trợ làm việc từ xa hoặc làm việc từ xa, đo lường năng suất và cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công nghệ của phương pháp làm việc Worktocloud.


Người dùng.

Người dùng là bất kỳ người nào trên 18 tuổi và được ủy quyền hợp pháp để ký kết các hợp đồng truy cập SITE.


Loại người dùng:


Thông tin được thu thập bởi các thiết bị thu thập thông tin Worktocloud (Nhóm Worktocloud và Nhóm Địa lý).