Có tính đến những điều trên, các điều kiện của trang web nói trên được thiết lập dựa trên các thông số: